{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat is offshore windenergie en

waarom is dit nodig?

Offshore windenergie is het genereren van elektrische energie met behulp van windturbines die in zee geplaatst zijn. Het waait in de regel harder op zee dan op land en op zee is de wind constanter en stabieler dan op land, wat resulteert in hogere en stabielere opbrengsten dan op land.

Door de hoge bevolkingsdichtheid in België en de ruimte die reeds ingenomen is door bebouwing en andere menselijke activiteiten is er op land maar weinig plaats meer voor het plaatsen van windturbines en windparken. Windenergie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van België en Europa en daar is ruimte voor nodig.

De zee is uitgestrekt en ogenschijnlijk lijkt er ruimte genoeg voor offshore windparken, maar schijn bedriegt. Tal van gebruikers claimen een deel van de Belgische noordzee voor kabels, pijpleidingen, bagger-depots, vaarroutes, natuurontwikkeling, etc. waardoor de ruimte op zee gelimiteerd is. De Belgische offshore windparken worden in een specifieke zone gebouwd, waaronder ook de drie Otary-windparken. Toch kunnen op zee grotere windparken gebouwd worden dan op land. Bovendien kunnen er op zee ook grotere windturbines geplaatst worden. In totaal wordt er in de eerste fase 2200 MW in de Belgische noordzee geplaatst. Hiermee kan ruim 10% van de elektriciteitsbehoefte van België gedekt worden en wordt ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen.

placeholder

Offshore wind is dé toekomst

De groeiende wereldbevolking en de reeds ingezette klimaatverandering bevestigen de nood aan betrouwbare, duurzame, maar ook hernieuwbare energie. Geopolitieke activiteiten kunnen een gevaar vormen voor de bevoorradingszekerheid van energie, met name opgewekt door fossiele brandstoffen (olie, gas, uranium) en maken landen vaak afhankelijk. Offshore wind kan hier voor een kentering zorgen, omdat lokaal opgewekte duurzame energie en verdere ontwikkeling van de Belgische offshore windindustrie kan zorgen voor een hogere bevoorradingszekerheid en België minder afhankelijk maakt van de import van fossiele energiedragers als olie, gas en uranium.

Klimaatverandering

Offshore windenergie draagt substantieel bij tot het behalen van de Europese doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Offshore windenergie is een cruciaal onderdeel van de Belgische klimaatstrategie; zonder de offshore windparken zou het behalen van de Belgische 2020-klimaatdoelstellingen onmogelijk zijn.

 

placeholder

Werkgelegenheid

De offshore windindustrie heeft al duizenden jobs gecreëerd in België en ook in de toekomst zullen er nog veel bijkomen. België is een van de pioniers geweest op het vlak van offshore wind in Europa. De opgebouwde kennis, expertise en innovatieve oplossingen zijn exporteerbaar, zoals nu al dagelijks wereldwijd wordt bewezen door enkele Belgische ondernemingen.

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en nog eens eenzelfde aantal indirecte jobs. De exploitatiefase creëert gemiddeld 100 nieuwe jobs per windpark. Concreet betekent dit dat de realisatie (tussen 2007 en 2020) van het totale offshore windpotentieel in België (2200 MW) ca. 20.000 arbeidsplaatsen (uitgedrukt in manjaren) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 nieuwe, permanente jobs voor de exploitatie (min. 20 jaar).

Economische groei

De kennis en ervaring opgedaan door Belgische partijen bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven én tal van toeleveranciers in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporteren naar het buitenland. Dit manifesteert zich vandaag al in het binnenhalen van verschillende internationale contracten voor offshore windenergie.

Noodzaak

Naast de ecologische noodzaak om verder te investeren in offshore wind in de Belgische noordzee, is de verdere ontplooiing van de Belgische offshore windindustrie ook een economische opportuniteit: 16000 nieuwe jobs, 1 miljard EUR/jaar toegevoegde waarde aan de Belgische economie en tal van exportmogelijkheden voor Belgische bedrijven in Europa en in de wereld. Ten slotte is het voor het energiesysteem belangrijk om te blijven investeren in nieuwe capaciteit in België om de geplande sluiting van de kerncentrales op te vangen.

Meerdere Belgische ondernemingen specialiseren zich volop in de bouw én de exploitatie van offshore windparken. Diverse maritieme dienstbedrijven investeren naast jobs ook in materieel (o.a. hoogtechnologische vaartuigen en installatietechnieken), bieden innovatieve oplossingen en verwerven hiermee wereldwijde faam. Ook heel wat toeleveranciers doen economisch hun voordeel: levering van componenten van windturbines, constructie van funderingen, productie van de hoogspanningsposten op zee, etc. Naast de grote aannemers ontwikkelt zich eveneens een netwerk van kleinere toeleveringsbedrijven. O.a. ingenieursbureaus en bodemonderzoekbedrijven hebben zich gespecialiseerd in offshore wind. Er is ook een lokale tewerkstelling gecreëerd in de Belgische havens.