{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Frequently Asked Questions

Milieu

Een gangbare definitie van duurzame energie is een energiesysteem dat aan de huidige noden voldoet, zonder dat het toekomstige generaties hypothekeert in de voorziening van hun behoeften. Duurzame energie in de brede zin van het woord omvat ook fossiele brandstoffen als traditionele bron zolang de energievoorzieners nieuwe manieren ontwikkelen om toekomstige noden op een alternatieve manier te vervullen. Fossiele brandstoffen zijn echter niet hernieuwbaar gezien hun beperkte voorraad.

In de nauwe zin van het woord omvat ‘duurzame energie’ zelfs nucleaire energie, gezien het beschikbaar is voor de duur van de menselijke soort. Nucleaire energie is niet hernieuwbaar. Bovendien heeft dit een grote impact op het milieu, veroorzaakt het politieke uitdagingen en is het een potentieel terroristisch wapen.

Hernieuwbare energie daarentegen wordt gewonnen uit bronnen die gedurende een menselijke tijdspanne aangevuld of hernieuwd kunnen worden. Hernieuwbare energiebronnen zijn daarom op veel grotere schaal en langere termijn (zelfs oneindig) duurzaam.

Energievormen op basis van wind, zon, geothermie, waterkracht, waterstof en biomassa worden voortdurend verder ontwikkeld en hebben een minimale impact op het milieu. Gelet op hun minimale impact op het milieu, en gelet op het feit dat ze energie bieden voor de voorzienbare toekomst, voldoen deze energievormen zowel aan de criteria hernieuwbaar als duurzaam. Hoewel hernieuwbare energie een belangrijke initiële investering betekent, zorgen de stijgende kosten van fossiele brandstoffen en de gevolgen van de klimaatopwarming ervoor dat investeerders meer interesse tonen in hernieuwbare energie.

Neen, het is enkel een kwestie om zonne-energie om te zetten in elektrische energie. De zon is dé bron van alle energie: Wist je dat alle hernieuwbare energie (behalve het getij en warmte uit de aarde) zijn oorsprong heeft in de zon? Ja, zelfs fossiele brandstoffen.

De zon straalt 174.423.000.000.000 kWh/uur naar de aarde. Slechts 1 tot 2% van die energie wordt omgezet in wind. Straling van de zon op de evenaar en de vorm van de aarde zorgen voor temperatuurverschillen die circulatie van lucht veroorzaken. Die luchtcirculatie in combinatie met de draaiing van de aarde, verzoorzaakt wat wij 'wind' noemen. Wind is slechts een tussentijdse oplossing voor het vastleggen van zonne-energie. Hoewel het momenteel de meest efficiënte manier is om energie uit de zon te winnen, zal echte efficiëntie pas bereikt worden via een bron zonder tussenliggende technologie.

Het offshore windmolenpark Rentel heeft een oppervlakte van 22,7 km2 en zal 1.100.000.000 kWh per jaar genereren. Als we in België dezelfde hoeveelheid energie willen produceren met zonnepanelen (uitgaande van 275 kWh/jr/paneel) moeten we 4.000.000 panelen plaatsen, ofte 654 voetbalvelden vol zonnepanelen!

Jarenlange studies in Denemarken hebben aangetoond dat ongeveer 6 vogels per jaar het slachtoffer zijn van windturbines. Dit is te verwaarlozen in vergelijking met de jaarlijks 1 miljoen vogelslachtoffers door hoogspanningslijnen en de 2 miljoen verkeersslachtoffers. Jacht en vervuiling bedreigen vogels nog veel meer dan windturbines.

De milieustudies die voorafgingen aan de vergunningsaanvraag nemen deze kwesties in rekening. Bij het toewijzen van een geschikt terrein voor de inplanting van het windmolenpark wordt ervoor gezorgd dat het effect op de vogelpopulatie tot een absoluut minimum herleid wordt. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft bijvoorbeeld een vogelatlas samengesteld die de vliegbewegingen op lage hoogte in kaart brengen.

Vissen profiteren zelfs van de aanwezigheid van windmolenparken, aangezien er niet in het gebied wordt gevist en de funderingen al snel door de vissen als een soort koraalrif worden gebruikt.

Economie

Ja, onshore windmolenparken zijn nog altijd goedkoper om te bouwen. De uitdaging voor de offshore windsector in het tweede decennium van deze eeuw, bestaat erin om meer kostenefficiënt te worden. De ruimte op het vasteland is beperkt, zeker in Vlaanderen, dus we moeten verder kijken en nieuwe locaties vinden om wind te oogsten. Als gevolg van schaalvoordelen, grotere windturbines en een meer efficiënte elektrische infrastructuur zullen offshore windmolenparken competitiever worden.

In het beginstadium zijn alle nieuwe technologieën relatief duur. Offshore windenergie is een vrij recente technologie in volle ontwikkeling. In het laatste decennium zijn er belangrijke technologische doorbraken geweest in de offshore windsector. Deze doorbraken hebben de kosten van de bouw en het onderhoud sterk verlaagd. En, aangezien offshore wind het sterkst is wanneer het meeste energie nodig is - in het midden van de dag en de vroege avond - zal het bijdragen aan het stabiliseren van de elektriciteitstarieven.

De genomen inspanningen richting kostenbesparing zijn al merkbaar. Ondanks de inflatie en de ontwikkeling van windmolenparken op meer uitdagende locaties, zijn de kosten van offshore windmolenparken niet toegenomen, in tegendeel.

Technische evolutie, optimalisatie en standaardisatie, evenals aanhoudende groei van de sector, zullen de sleutel zijn tot verdere kostenvermindering. Technologiekosten zullen verder dalen in Europa, mits er een sterke langetermijnvisie is zowel vanuit de industrie als de overheden.

Offshore windenergie is de goedkoopste bron van duurzame energie. Energie uit fossiele brandstoffen en nucleaire installaties lijken alleen goedkoper omdat geen rekening wordt gehouden met de kosten voor het opruimen van alle schadelijke residuen van dit soort energieproductie, alsook de afbraak van de productiesites bij einde levensduur. Eigenlijk is offshore windenergie dus helemaal niet zo duur als het initieel lijkt.

Werkgelegenheid

De offshore windindustrie als geheel heeft al duizenden banen gecreëerd in België en zal dat blijven doen. Terwijl we onze elektriciteit lokaal creëren, creëren we lokale jobs. De ontwikkeling en de bouw van een gemiddeld offshore windproject in België is goed voor ongeveer 1400 directe en ongeveer 1400 indirecte banen. Tijdens de exploitatiefase, die ongeveer 20 jaar duurt, komen er ongeveer 100 permanente arbeidsplaatsen bij per windpark.

De ontwikkeling van offshore windenergie schept nieuwe mogelijkheden voor Belgische bedrijven en instellingen actief in onderzoek, advies, engineering, financiering en ‘supply chain’ voor het opbouwen en onderhouden van deze windparken. Denk aan universiteiten, kenniscentra, bouwbedrijven, juridische en financiële bedrijven, projectontwikkelaars, verzekeringsmaatschappijen, toeleveringsindustrie, onderhouds- en exploitatiepartners. Tal van Belgische bedrijven danken een groot deel van hun omzet aan de offshore windindustrie.